Wycena Nieruchomo??ci

- Nieruchomo??ci Komercyjne
- Nieruchomo??ci Mieszkaniowe
- Grunty
- S??u??ebno??ci

Czytaj więcej

Wycena Przedsi?biorstw

- Wycena Przedsi?biorstw
- Wycena zorganizowanej cz???ci Przedsi?biorstwa
- Wycena WNiP
- Wyceny Specjalistyczne

Czytaj więcej

Finansowanie Nieruchomo??ci

- Pozyskiwanie kredytów inwestycyjnych
- Pozyskiwanie obligacji korporacyjnych
- Przygotowanie biznes planów
- Pozyskiwanie TS

Czytaj więcej

Doradztwo Inwestycyjne

- Analizy konkurencji
- Analizy op??acalno??ci inwestycji
- Analiza wra??liwo??ci projektu
- Opracowania dedykowane

Czytaj więcej

Klienci

Kontakt

+48 694 809 853

G??ówny obszar dzia??alno??ci

RedConcept specjalizuje si? w us??ugach wyceny nieruchomo??ci oraz pozyskiwania finansowania, g??ównie dla bran??y deweloperskiej. Us??ugi realizowane s? na terenie ca??ego kraju, ze szczególnym uwzgl?dnieniem Wroc??awia i okolic.

Rzeczoznawca maj?tkowy

Wszystkie us??ugi rzeczoznawcy maj?tkowego ??wiadczone s? w oparciu o przepisy prawne i standardy zawodowe. Dzi?ki wszechstronnej wiedzy eksperckiej oraz niezb?dnemu do??wiadczeniu mo??emy zaproponowa? naszym klientom pomoc na najwy??szym poziomie.

Priorytetem jest dla nas zapewnienie us??ug opartych o rzeteln? wspó??prac?. Cechuje nas terminowo??? oraz pe??en profesjonalizm, dzi?ki czemu zyskali??my zaufanie klientów.

Dzi?ki pomocy naszego rzeczoznawcy maj?tkowego pozyskali??my finansowanie dla ponad 30 projektów deweloperskich. Typowe wyceny nieruchomo??ci realizujemy na terenie Wroc??awia i okolic nieprzerwanie od o??miu lat. Swoje us??ugi ??wiadczymy tak??e w ca??ej Polsce.