Polaka 14

Inwestor: TOSCOM Development

Lokalizacja: Wroc??aw

 

Specyfikacja:
pozyskiwanie kredytu deweloperskiego oraz wycena nieruchomo??ci pod budow? budynku mieszkalnego, projekt zrealizowany w 2016 roku

Referencje:
Opracowania przygotowane by??y bardzo rzetelnie i terminowo, co jest rzadko??ci? na rynku. To, co wyró??nia RedConcept to obszerna wiedza i do??wiadczenie po???czone z rzadko spotykan? determinacj?. RedConcept to partner godny polecenia. Tomasz Szychli????ki Prezez Zarz?du  

Praga 17

Inwestor: PROFIT Development

Lokalizacja: Warszawa

 

Specyfikacja:
pozyskiwanie kredytu deweloperskiego pod budow? budynku mieszkalnego, projekt zrealizowany w 2016 roku

Referencje:
Z us??ug RedConcept korzystamy od wielu lat. Zawsze wnosz? co?? nowego do Naszego biznesu. RedConcept cechuje du??a determinacja oraz nastawienie na wynik. Polecam Piotr Nowicki Wiceprezes Zarz?du

  

Jagodowe Przedszkole

Inwestor: Jagodowe Przedszkole sp. z o.o.

Lokalizacja: Iwiny

 

Specyfikacja:
przygotowanie biznes planu pod Niepubliczne Przedszkole, projekt zrealizowany w 2016 roku

  

T?czowa 7

Inwestor: GS Group

Lokalizacja: Wroc??aw

 

Specyfikacja:
wycena nieruchomo??ci biurowej, projekt zrealizowany w 2016 roku

Referencje:
Jestem bardzo zadowolony z us??ug RedConcept. Wspó??pracuje z t? firm? od kilku miesi?cy. Zawsze praca wykonana by??a terminowo i rzetelnie. Szczególnie polecam do wycen nieruchomo??ci komercyjnych. Juliusz Syty Prezes Zarz?du

Szczeci??ska 17-21

Inwestor: Technologia i Styl

Lokalizacja: Wroc??aw

 

Specyfikacja:
wycena nieruchomo??ci biurowo - magazynowej, projekt zrealizowany w 2016 roku

Referencje:
Operat przygotowany bardzo profesjonalnie, z wykorzystaniem rzadko stosowanego podej??cia dochodowego. Analiza rynku dog???bna. Szczerze polecam us??ugi RedConcept. Józej Pieniaka

Osiedle Kasie??ska II

Inwestor: Soko??owski Inwestycje

Lokalizacja: ??wi?ta Katarzyna

 

Specyfikacja:
pozyskiwanie kredytu deweloperskiego oraz wycena nieruchomo??ci pod budow? budynku mieszkalnego, projekt zrealizowany w 2015 roku

Referencje:
Dokumentacja przygotowana by??a bardzo staranie i solidnie, by??a pozytywnie zaopiniowana przez banki. RedCopncept wró??nia indiwidualne podej??cie do klienta oraz szybko??? obs??ugi. Karol Soko??owski W??a??ciciel

Krucza 2a

Inwestor: TOSCOM Development

Lokalizacja: Wroc??aw

 

Specyfikacja:
pozyskiwanie kredytu deweloperskiego oraz wycena nieruchomo??ci pod budow? budynku mieszkalnego, projekt zrealizowany w 2015 roku

Referencje:
Opracowania przygotowane by??y bardzo rzetelnie i terminowo, co jest rzadko??ci? na rynku. To, co wyró??nia RedConcept to obszerna wiedza i do??wiadczenie po???czone z rzadko spotykan? determinacj?. RedConcept to partner godny polecenia.  Tomasz Szychli????ki Prezez Zarz?du  

Partynicka 18

Inwestor: TOSCOM Development

Lokalizacja: Wroc??aw

 

Specyfikacja:
pozyskiwanie kredytu deweloperskiego oraz wycena nieruchomo??ci pod budow? budynku mieszkalnego, projekt zrealizowany w 2015 roku

Referencje:
Opracowania przygotowane by??y bardzo rzetelnie i terminowo, co jest rzadko??ci? na rynku. To, co wyró??nia RedConcept to obszerna wiedza i do??wiadczenie po???czone z rzadko spotykan? determinacj?. RedConcept to partner godny polecenia.  Tomasz Szychli????ki Prezez Zarz?du  

 

Kurkowa 14

Inwestor: NACARAT Polska sp. z o.o.

Lokalizacja: Wroc??aw

 

Specyfikacja:
pozyskiwanie kredytu deweloperskiego pod budow? wielorodzinnego budynku mieszkalnego - us??ugowego

Referencje:
Wiedza i do??wiadczenie RedConcept zaowocowa??y wymiernymi korzy??ciami ekonomicznymi oraz wdro??eniem optymalnych rozwi?za??. Szczerze polecam us??ugi RedConcept. Eugene Houx Prezez Zarz?du

Dubois 41

Inwestor: NACARAT Polska sp. z o.o.

Lokalizacja: Wroc??aw

 

Specyfikacja:
pozyskiwanie kredytu deweloperskiego pod budow? biurowca

Referencje:
Wiedza i do??wiadczenie RedConcept zaowocowa??y wymiernymi korzy??ciami ekonomicznymi oraz wdro??eniem optymalnych rozwi?za??. Szczerze polecam us??ugi RedConcept. Eugene Houx Prezez Zarz?du

Bema 5a

Inwestor: ELIN

Lokalizacja: Wroc??aw

Specyfikacja:
pozyskiwanie kredytu deweloperskiego pod budow? wielorodzinnego budynku mieszkalnego - us??ugowego

Referencje:
Przyznam szczerze, ??e by??em i jestem pod wra??eniem wiedzy i do??wiadczeniu RedConcept. Biznes plan przygotowany by?? szybko i precyzyjnie... RedConcept cechuje samodzielno??? dzia??ania oraz determinacja na osi?gni?cie wspólnie wyznaczonego celu. Janusz Polewczyk Cz??onek Zarz?du

Pasa?? Piaskowa G??ra

Inwestor: PEPPERCORN PROPERTIES

Lokalizacja: Wa??brzych

 

Specyfikacja:
pozyskiwanie kredytu inwestycyjnego pod budow? pasa??u handlowego

Referencje:
Ca??a dokumentacja, w szczególno??ci projekcje finansowe przygotowane by??y w sposób dok??adny oraz rzetelny, w pe??ni odwzorywuj?ce nasz model biznesowo - finansowy. Rekomendujemy wspó??prac? z firm? RedConcept. Darren Haines-Powell Cz??onek Zarz?du

Ksi?cia Witolda 43

Inwestor: NACART Polska sp. z o.o.

Lokalizacja: Wroc??aw

 

Specyfikacja:
pozyskiwanie kredytu deweloperskiego pod budow? budynku mieszkalno – us??ugowego

Referencje:                                                                                                                             RedConcept wyró??nia si? pe??nym projesjonalizmem, zanga??owaniem oraz szybko??ci? dzia?????. Powierzone zadania zawsze wykonane by??y przed wyznaczonem czasem. Eugene Houx Prezes Zarz?du

Stare Babice

Inwestor: Peppercorn Properties

Lokalizacja: Babice Nowe

 

Specyfikacja:
biznes plan pod budow? pasa??u handlowego typu convenience

Referencje:
Ca??a dokumentacja, w szczególno??ci projekcje finansowe przygotowane by??y w sposób dok??adny oraz rzetelny, w pe??ni odwzorywuj?ce nasz model biznesowo - finansowy. Rekomendujemy wspó??prac? z firm? RedConcept. Darren Haines-Powell Cz??onek Zarz?du

Kontakt

+48 694 809 853