Wycena nieruchomości, hoteli Wrocław

Nieruchomo??ci komercyjne

- biura
- hale i magazyny
- hotele i pensjonaty
- stacje paliw
- zak??ady produkcyjne
- specjalistyczne

Wycena nieruchomości, hoteli Wrocław

Nieruchomo??ci mieszkaniowe

- budynki wielorodzinne
- budynki jednorodzinne
- lokale mieszkalne
- pomieszczenia pomocnicze
- prawo spó??dzielcze - w??asno??ciowe
- specjalistyczne

Wycena nieruchomości - hoteli Wrocław

Grunty

- inwestycyjne 
- budowlane
- rolne
- le??ne
- drogowe
- specjalistyczne

wycena nieruchomości, hoteli Wrocław

S??u??ebno???

- przesy??u
- gruntowa
- osobista

Cele wyceny nieruchomości

  • Zabezpieczenie kredytów bankowych
  • Dla potrzeb kupna - sprzeda??y
  • Dla potrzeb podatkowych
  • Zamiana nieruchomo??ci
  • Aport
  • Zwrot nieruchomo??ci
  • Zabezpieczenie kredytów bankowych
  • Dla potrzeb kupna - sprzeda??y
  • Dla potrzeb podatkowych
  • Zamiana nieruchomo??ci
  • Aport
  • Zwrot nieruchomo??ci

Metody

Firma RedConcept to specjali??ci, którzy oferuj? swoj? pomoc przy wycenie nieruchomo??ci na terenie ca??ej Polski ze szczególnym akcentem na Wroc??aw i okolice. Du??a cz???? naszej dzia??alno??ci opiera si? na wspó??pracy z bran??? dewelopersk?. Posiadamy niezb?dn? wiedz? oraz bogate do??wiadczenie, uprawniaj?ce nas do fachowej oraz rzetelnej pomocy w ramach wyceny ró??nego typu nieruchomo??ci, w tym hoteli, budynków mieszkalnych, budynków biurowych, pomieszcze?? produkcyjno-magazynowych czy lokali us??ugowych.

Wycena nieruchomo??ci, hoteli, lokalów

Dzi?ki bardzo dobrej znajomo??ci bran??y mo??emy zaproponowa? naszym klientom profesjonaln? wycen? hoteli, biurowców, budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych czy lokali us??ugowych. Stosujemy skuteczne metody, pozwalaj?ce bardzo precyzyjnie oceni? najwa??niejsze czynniki wp??ywaj?ce na ca??? wycen?.

G??ównym obszarem naszej dzia??alno??ci jest Wroc??aw, ale swoje us??ugi wyceny nieruchomo??ci ??wiadczymy tak??e na terenie ca??ego kraju. Zapraszamy do wspó??pracy!