Wycena przedsiębiorstw, spółek Wrocław

Wycena Przedsi?biorstw

Wycena przedsiębiorstw, spółek Wrocław

Wycena zorganizowanej cz???ci przedsi?biorstwa

wycena przedsiębiorstw - spółek Wrocław

Wycena WNiP

Wycena przedsiębiorstw | Spółek Wrocław

Wyceny Specjalistyczne

Cele wyceny przedsiębiorstw

  • Dla potrzeb kupna - sprzeda??y
  • Dla potrzeb podatkowych
  • Aport
  • Dla potrzeb informacyjnych
  • Dla potrzeb odszkodowawczych
  • IPO

Metody

Wycena przedsi?biorstw i spó??ek

Wycena przedsi?biorstw i spó??ek umo??liwia zobrazowanie rzeczywistej warto??ci firmy. Dzi?ki rzetelnej i kompleksowej analizie mo??na bardzo precyzyjnie okre??li? wszystkie parametry: nieruchomo??ci, rentowno???, kapita?? ludzki, know-how i wiele innych czynników. Szczegó??owa wycena spó??ek lub przedsi?biorstw ma niezwykle istotne znaczenie przy sprzeda??y, fuzji czy dla celów podatkowych.

W naszej dzia??alno??ci stawiamy przede wszystkim na pe??n? rzetelno??? i terminowo???. Pracujemy w oparciu o ró??ne metody: dochodowe, maj?tkowe, porównawcze, zawsze wybieraj?c najbardziej optymaln? dla danego przypadku.

Wyceniaj?c przedsi?biorstwa i spó??ki bierzemy pod uwag? wszystkie czynniki, maj?ce wp??yw na ich realn? warto???.

G??ównym obszarem naszej dzia??alno??ci w ramach wyceny przedsi?biorstw i spó??ek jest Wroc??aw, lecz ch?tnie wykroczymy poza jego granice, oferuj?c profesjonaln? pomoc. Serdecznie zapraszamy do wspó??pracy!